27. mai: ÅRSMØTET I VISP

Foto: Bjarte Bjørkum

Velkommen til Årsmøtet i VISP, 27. mai kl 17.00 på Zoom!

Sakspapir vil bli publisert her senest 13. mai – registrer din deltakelse her.

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver. Det er kun mulig å representere en aktør ved avstemming. For å være stemmeberettiget må man ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet. Stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet skal:
Godkjenne innkalling
Velge møteledelse
Orienteres om årsmelding for foregående år
Behandle og vedta regnskap med revisjonsberetning for foregående år
Behandle og vedta organisasjonens handlingsplan og budsjett for kommende
periode
Behandle innkomne saker
Velge styremedlemmer og styreleder
Velge medlemmer til nominasjonsutvalget
Velge revisor
Våre vedtekter finner du her.

– vel møtt!