BERGEN: Open call – Flokk Marked på CM7

(english below)

FLOKK inviterer alle profesjonelle visuelle kunstnere og kunsthåndverkere med base i Bergen/omegn til å søke om deltagelse på salgsutstillingen Flokk Marked i CM7 (Christian Michelsens gate 7, Bergen sentrum).

Utstillingen åpner fredag 8.12 og holder åpent gjennom desember.

Søknaden

Søknaden registreres i dette google-skjemaet innen 22.11 kl. 23:59.
Svar på søknaden sendes ut innen 1. desember.

Søknaden skal inneholde:

  • Navn, kort bio og lenke til nettside/sosiale medier
  • PDF med samlet dokumentasjon av alle verk du ønsker å delta med, inkl. foto, pris, produksjonsår, størrelse, teknikk og tittel på arbeidene.

Du kan søke med 2- eller 3-dimensjonelle verk, maksimalt 3 arbeider.

Kriterier for å søke

Med profesjonelle kunstnere mener vi gjennomført grad på BA- eller MA-nivå, diplom fra norsk kunstutdanning, eller tilsvarende fra utlandet. For søkere uten formell kunstfaglig utdannelse vil kunstnerisk aktivitet være vurderingsgrunnlag, eventuelt medlemskap i kunstnerorganisasjon (som NBK, NKVN, BKFH o.l.).

Prissetting og vilkår for deltakelse

Kunstneren setter pris på egenhånd. Vi ønsker variasjon i både prisklasser, materialbruk og uttrykk.

For å stimulere til salg via VIPPS, kan det være en fordel med pris under 5.000 NOK. Makspris per verk er 10.000 NOK (inkl. 5% kunstavgift).

For verk med pris over NOK 2000, må kunstavgift tilsvarende 5% av salgssummen beregnes på forhånd og inkluderes i endelig salgspris. Det er kunstnerens eget ansvar å påse at kunstavgift innbetales etter eventuelt salg.

Flokk tar ikke provisjon ved salg, men oppfordrer deltakende kunstnere til å donere minimum 10% av salgssummen til UNICEF, Redd Barna eller Leger Uten Grenser.

Alle salg formidles direkte mellom kjøper og kunstners konto: Kunde vippser eller overfører betaling fra nettbank, og vi avventer bekreftelse på innbetaling før verket markeres som solgt. Kunstner står selv ansvarlig for frakt til og fra våre lokaler i Christian Michelsens gate.


FLOKK invites all professional visual artists and artisans based in Bergen/surroundings to apply for participation in the sales exhibition Flokk Marked in CM7 (Christian Michelsens gate 7, Bergen city centre).

The exhibition opens on Friday 8 December and remains open through December.

Application

The application must be registered in this google form by 22.09 at 23:59.
Answers to the application will be sent out by 1 December.

The application must contain:

  • Name, short bio and link to website/social media
  • PDF with complete documentation of all works you wish to participate with, including photo(s), price, year of production, size, technique, and title of the work(s).

You can apply with 2- or 3-dimensional works, a maximum of 3 works.

Application criteria

By professional artists we mean completed degree at BA or MA level, diploma from Norwegian art education, or equivalent from abroad. For applicants without formal art education, artistic activity will be the basis for assessment, alternatively membership in an artist organization (such as NBK, NKVN, BKFH etc.).

Pricing and terms of participation

The artist sets the price on their own. We want variety in both price ranges, material use and expression.

In order to stimulate sales via VIPPS, there may be an advantage to set the price below NOK 5,000. Maximum price per work is NOK 10,000 (incl. 5% art tax).

For works with a price above NOK 2,000, an art tax equivalent to 5% of the sale price must be calculated in advance and included in the final sale price. It is the artist’s own responsibility to ensure that art tax is paid after any sale.

Flokk does not take a commission on sales but encourages participating artists to donate a minimum of 10% of the sales sum to UNICEF, Save the Children or Doctors Without Borders.

All sales are mediated directly between the buyer and the artist’s account: the customer transfers payment via VIPPS /regular bank transfer, and we await confirmation of payment before the work is marked as sold. The artist is responsible for shipping to and from our premises in Christian Michelsens gate.