Geir Rege om Oslo kommunes støtteordninger

Hei Geir, du er saksbehandler for kulturtilskudd i Oslo kommune, hvor lenge har du hatt stillingen og hvilken bakgrunn har du?

Hei – så hyggelig å høre fra Bergen hvor jeg har bodd i mange år! Jeg har jobbet i Oslo kommune siden 2018. Her har jeg blant annet ansvaret for kunstnerstipendene og driftstøtten til kunst- og kulturinstitusjoner.

De siste årene har jeg vært så heldig å få jobbe med det som kan kalles kulturforvaltning både regionalt og nasjonalt: i byrådsavdelingen i Bergen kommune, i Kulturdepartementet, Kulturrådet og altså nå i Oslo kommune. Før dette jobbet jeg i flere år som informasjonssjef i Bergen Nasjonale Opera, BIT20 Ensemble og Edvard Grieg Kor. Jeg er utdannet både som utøvende musiker fra Griegakademiet og fra akademia med fagene filosofi, litteratur og til sist hovedfag i musikkvitenskap.

Kan du fortelle litt om selve saksbehandlingen for søknader til visuell kunst?

Det kommer litt an på hva man søker om tilskudd til. Saksbehandlingen er ulik for de ulike ordningene. For kunstnere er nok stipendene det mest interessante. Oslo kommune har seks ulike kunstnerstipend, deriblant diversestipend, etableringsstipend og stipend til internasjonal kunstnerutveksling.

I fjor fikk vi inn rundt 360 stipendsøknader, og i underkant av 70 av disse fikk stipend – konkurransen er med andre ord hard. Som eneste kommune i Norge har Oslo en egen kulturetat, som til en viss grad har samme rolle på regionalt nivå som Kulturrådet har nasjonalt. I Kulturetatens tilskuddsseksjon er vi fem saksbehandlere med fagkompetanse på ulike kunstfelt som jobber sammen i team. Vi vurderer stipendsøknadene ut fra et kunstfaglig skjønn og ut fra forskrift og retningslinjer. I Oslo vektlegger man i større grad enn f.eks. i Bergen at det man støtter skal komme byens egen befolkning til gode. Det er et klart pluss om stipendprosjektet munner ut i en utstilling på et galleri eller lignende i Oslo.

På samme måte som i Kulturrådet oversendes vår innstilling deretter et fagutvalg. Her sitter representanter fra blant annet Kunsthøgskolen i Oslo og Nasjonalmuseet. Utvalget og direktøren for Kulturetaten har det siste ordet om hvem som får stipend. Som i Kulturrådet opplever jeg at det føres svært gode og viktige diskusjoner om kunstnerisk kvalitet i utvalget. Nettopp det at kunstnerisk kvalitet er noe som bestemmes gjennom diskusjon, og uenighet mellom ulike personer og estetiske preferanser, er med på å sikre at de best egnede får stipendet de fortjener.

Hvor starter man når man ønsker å søke støtte fra Oslo kommune?

Det er ikke like lett å finne frem på Oslo kommunes nettsider, men det beste er å gå inn her.

Hvilke tips vil du gi til søkerne, er det noe bestemt de bør tenke på i søknaden?

Når det gjelder stipendsøknader, er det viktig å få frem hvordan stipendet skal bidra til kunstnerisk utvikling. Hvordan skal stipendprosjektet bidra til at kunstnerskapet utvikler seg videre – i en ny retning eller som en fordypning av noe allerede påbegynt? Mange skriver bare om hva man vil gjennomføre uten å fokusere på hvor denne aktiviteten skal ta deg som kunstner. Videre er det viktig å budsjettere med egen arbeidsinnsats; stipendet gis jo ofte som et frikjøp av tid til å konsentrere seg om det å skape kunst.