Innkalling til Årsmøtet i VISP

"Kart" av Anja Ulset

Velkommen til Årsmøtet i VISP, 20. mai kl 13.00 på Zoom!

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver. Det er kun mulig å representere en aktør ved avstemming. For å være stemmeberettiget må man ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet. Stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet skal:

  • Godkjenne innkalling
  • Velge møteledelse
  • Orienteres om årsmelding for foregående år
  • Behandle og vedta regnskap med revisjonsberetning for foregående år
  • Behandle og vedta organisasjonens handlingsplan og budsjett for kommende
  • periode
  • Behandle innkomne saker
  • Velge styremedlemmer og styreleder
  • Velge medlemmer til nominasjonsutvalget
  • Velge revisor

Våre vedtekter finner du her.

Alle sakspapir finner du her – vel møtt!

PÅMELDING