Kalle Øen om Kulturrådets støtteordninger

Kalle Øen himself (Foto: Ilja C. Hendel)

Hei Kalle, du er saksbehandler i Norsk kulturråd, hvor lenge har du hatt stillingen og hvilken bakgrunn har du?
– Jeg ble ansatt i Kulturrådet i 1990, men hadde en periode permisjon for å jobbe i Kunst i Skolen og senere i Norske Kunstforeninger. Jeg har det som populært kalles en sammensatt bakgrunn, med kunsthistorie, juss, sosiologi og kulturarbeid i fagkretsen. De fleste på seksjonen har bred erfaring og lang tilknytning til det visuelle feltet, jeg tror vi har sånn omtrent 125 års erfaring til sammen.

Kan du fortelle litt om selve saksbehandlingen for søknader til visuell kunst?
– Søknadene behandles av faglige utvalg. På det visuelle feltet er det to utvalg. Faglig utvalg for Visuell kunst som behandler søknader fra enkeltkunstnere, og Arrangørutvalget for Visuell kunst om behandler søknader fra institusjoner og organisasjoner. Disse utvalgene er oppnevnt av Kulturrådet og er sammensatt av aktører i kunstfeltet, for det meste kunstnere, men en også institusjonsledere, kuratorer og kunsthistorikere. Utvalgsmedlemmene er oppnevnt for en funksjonstid på to år.

Søknadene blir gått gjennom av en saksbehandler som leser gjennom søknaden og sjekker at alle formalia er oppfylt og at alle obligatoriske vedlegg er sendt inn (disse kan variere fra ordning til ordning). Manglende vedlegg blir etterlyst –søker får en kort frist til bringe forholdene i orden. Hvis søker ikke sender inn etterlyste vedlegg blir søknaden avvist og søker får melding om dette. Gjenstående søknader gjøres tilgjengelig for det fagutvalget som skal ta beslutning i hver enkelt sak. Saksbehandleren går gjennom alle fullstendige søknader og skriver en innstilling som legges fram for utvalget. Utvalgene tar opp alle søknadene i møter hvor man diskuterer hver enkelt sak og tar en beslutning.

Etter at det er gjort vedtak informerer saksbehandleren søkeren om utfallet av behandlingen og følger eventuelt opp med kontrakt og utbetaling av bevilgning. Senere vil saksbehandleren også følge opp med kontroll av rapport og regnskap. Søknadsbehandlingen tar vanligvis rundt to måneder regnet fra søknadsfristen. Utvalgene behandler til sammen cirka 1300 søknader i året.

Hvor starter man når man ønsker å søke støtte fra kulturrådet?
– Kulturrådets hjemmesider www.kulturrådet.no inneholder det meste av den informasjonen søkere trenger. Der finner du også kontaktinformasjon for å få tak i saksbehandlerne som kan gi ytterligere informasjon – ikke vær redd for å ta kontakt!

De fleste nyutdannede kunstnere vil kunne nyte godt av ordningen Prosjektstøtte for kunstnere i etableringsfasen. (Tidligere Utstillingsstøtte for kunstnere i etableringsfasen).

Søknadsportalen i ALTINN er åpen den siste måneden før søknadsfristen.

Hvilke tips vil du gi til søkerne, er det noe bestemt de bør tenke på i søknaden?
-Søk på riktig ordning! Les informasjon og retningslinjer nøye slik at du er sikker på at du søker riktig ordning. Er du i tvil, ta kontakt med en av saksbehandlerne i Kulturrådet.

-Husk alle obligatoriske vedlegg! CV skal alltid med som vedlegg. Visuelt materiale skal som regel med, utstillingsavtale også. Husk at noen ordninger har særskilte krav til obligatoriske vedlegg.

-Vær ute i god tid! Skaff deg det materialet du trenger til vedlegg i god tid før du begynner på å skrive prosjektbeskrivelsen.

-Vær konkret! Skriv en enkel, kortfattet og fyllestgjørende prosjektbeskrivelse, der du forteller hva du skal gjøre og hvorfor. Forsøk å gi kunstneriske begrunnelser for det skal gjøre.

-Skaff annen finansiering! Det er en styrke for et hvert prosjekt å ha flere finansieringskilder, det øker muligheten for å få tiltaket gjennomført. Husk at Kulturrådet sjelden fullfinansierer tiltak på det visuelle feltet.

-Sett av nok tid! Dette gjelder for hele gjennomføringen av et prosjekt. Sett av tid til informasjonsinnhenting, planlegging, forberedelser, produksjon gjennomføring og til etterarbeid med egenevaluering, rapport og regnskap. Hvis du sørger for å sette av rikelig tid til alt i søknadsskjemaet, slipper du purringer om rapport og regnskap på tidspunkter som oppleves som ugunstige.

Til slutt: Er det noe du synes søkerne bør være mer obs på, eventuelt noe søkerne kan bli bedre på?
To ting: Forståelse for budsjettering og regnskap. Dette er et felt hvor mange har et forbedringspotensial. Mange synes budsjett og regnskap er kjedelig, uforståelig og eller en unødvendig distraksjon, men det er et nyttig verktøy, ‘it’s not rocket science!’ Har du ikke styring på budsjettet har du heller ikke styring på prosjektet.

Det andre er at søkere ikke må nøle med å ta kontakt med saksbehandlerne i Kulturrådet dersom det oppstår noe uforutsett. Vi kan hjelpe deg med ting som å søke om omdisponering av bevilgninger, utsettelse av frister og andre ting som gjør at tiltaket kan gjennomføres i tråd med det som er planlagt.