Kunstnere for fred: Bli med på Kunstauksjon UKRAINA!

Foto: Skjalg Ekeland, fra grensen Ukraina-Polen, 8.3.22

(ENGLISH VERSION BELOW)

7. april- 17. april: Kunstnere for fred (KFF) i samarbeid med Blomqvist inviterer profesjonelle kunstnere til deltakelse på Kunstauksjon UKRAINA.

Kunstauksjonen vil avholdes på Blomqvist.no i perioden 7. april til 17. april.
Som kunstner kan du delta med 1 (ett) verk, deadline for å registrere informasjon om hvilket verk du vil bidra med er 21. mars. Du kan delta med alle typer kunstverk som kan omsettes via auksjon, minstepris per verk er 2000 kroner. For å delta må du være profesjonell visuell kunstner bosatt i Norge.

Alle inntekter fra auksjonen går direkte til Røde Kors sitt arbeid for de som er rammet av krigen i Ukraina.

Vi ser for oss at det blir mellom 50 og 100 kunstverk på auksjonen, et utvalg bestående av representanter for Blomqvist og KFF vil stå for utvelgelsen av kunstverk. Vi vil ha fokus på å samle inn mest mulig penger til Røde Kors og utvalget vil derfor velge ut verk det mener vil skape de største inntektene, vi ber om forståelse for dette.

SØK OM DELTAGELSE HER

Kunstverkene må først sendes til Blomqvist i Oslo for verifisering og katalogisering før de kan legges ut på auksjon. Innlevering av kunstverk kan skje på følgende lokasjoner:
Blomqvist på Fornebu, Rolfsbuktveien 4 e-f, frist: fredag 1. april
QB i Oslo, Gabels gate 43, frist: fredag 1. april
Blomqvist sitt kontor i Bergen, Neumanns gate 30, frist: onsdag 30. mars
Stavanger: Elefant i Erfjordgt. 8, kontakt Elin Melberg på tlf 48170902, frist 17. mars kl 09!

NB: Kunstverket leveres inn etter at deltagelse i auksjonen er akseptert av utvalget.

Frakt fra andre steder i landet er dessverre ikke en utgift hverken KFF eller Blomqvist kan påta seg, men vi ønsker selvfølgelig at flest mulig kunstnere fra hele landet kan delta!

Blomqvist vil ikke ta provisjon ved salg fra auksjonen og vil også ta ansvar for innbetaling av Kunstavgiften til Bildende kunstneres forening. På auksjon kommer det 25 % omkostninger på toppen av tilslaget (hammerslaget) som inkluderer Kunstavgiften. Auksjonsvurderingen for verket vil derfor være galleripris minus 20 % og minsteprisen/startbudet vil være halvparten av denne. Med unntak av Kunstavgiften vil hele kjøpesummen inklusiv omkostninger gå uavkortet til Røde Kors.

For spørsmål om auksjonen vennligst kontakt:

Aslak Høyersten, VISP og KFF
aslak@visp.no

Anders Elvestad, Blomqvist
Anders.Elvestad@blomqvist.no

Kunstnere for fred er et initiativ fra kunstner Ingeborg Annie Lindahl for å hjelpe flyktninger som flykter krigen i Ukraina, VISP deltar som støttespiller og vil ha hovedansvar for denne kunstauksjonen.

Blomqvist ble etablert i 1870 og er et av Norges ledende auksjonshus, med både klassiske- og nettauksjoner gjennom hele året.

Foto: Skjalg Ekeland, Ekeland er utdannet fotograf fra Kent Institute of Art and Design i Rochester, UK, og jobber til daglig i Bergensavisen.

ENGLISH VERSION
April 7- April 17
: Kunstnere for fred (KFF – Artists for Peace) in collaboration with Blomqvist invites professional artists to participate in  Kunstauksjon UKRAINE.

The art auction will be held on Blomqvist.no in the period  April 7 to April 17.
As an artist, you can participate with 1 (one) work, the deadline for registering information about which work you want to contribute is March 21. You can participate with all types of artwork that can be sold via auction, the minimum price per work is NOK 2000. To participate, you must be a professional visual artist resident in Norway.

All proceeds from the auction go directly to the Red Cross’ work for people affected by the war in Ukraine.

We envisage that there will be between 50 and 100 works of art at the auction, a committee consisting of representatives from Blomqvist and KFF will be responsible for the selection of works of art. We will focus on raising as much money as possible for the Red Cross and the committee will therefore select works that it believes will create the largest income.

APPLY FOR PARTICIPATION HERE

The works of art must first be sent to Blomqvist in Oslo for verification and cataloging before they can be put up for auction. Submission of works of art can take place at the following locations:
Blomqvist at Fornebu, Rolfsbuktveien 4 e-f, deadline: Friday 1 April
QB in Oslo, Gabels gate 43, deadline: Friday 1 April
Blomqvist’s office in Bergen, Neumanns gate 30, deadline: Wednesday 30 March
Stavanger: Elefant in Erfjordgate 8, contact Elin Melberg tlf 48170902, deadline 17 March 9AM

NB: The artwork is handed in after participation in the auction has been accepted by the committee.

Shipping from other parts of the country is unfortunately not an expense either KFF or Blomqvist can undertake, but of course we want as many artists from all over the country to participate!

Blomqvist will not take commission on sales from the auction and will also take responsibility for payment of the art fee to the Association of Visual Artists (BKH). At auction, there is a 25% cost on top of the bid (hammer price) which includes the art fee. The auction valuation for the work will therefore be a gallery price minus 20% and the minimum price / starting bid will be half of this. With the exception of the art fee, the entire purchase price, including costs, will go in full to the Red Cross.

For questions about the auction please contact:

Aslak Høyersten, VISP and KFF
aslak@visp.no

Anders Elvestad, Blomqvist
Anders.Elvestad@blomqvist.no

Kunstnere for fred is an initiative by artist Ingeborg Annie Lindahl to help refugees fleeing the war in Ukraine, VISP participates as a supporter and will have the main responsibility for this art auction.

Blomqvist was established in 1870 and is one of Norway’s leading auction houses, with both classic and online auctions throughout the year.

Photo: Skjalg Ekeland, Ekeland is a trained photographer from the Kent Institute of Art and Design in Rochester, UK, and works daily in Bergensavisen.