OPEN CALL: FLOKK MARKED – gruppeutstilling på CM7, søknadsfrist 25. november

(English below)

FLOKK og VISP inviterer alle profesjonelle visuelle kunstnere med base i Bergen/omegn til å søke om deltagelse på salgsutstilling i Christan Michelsens gate 7 i Bergen 9.-18. desember.

Søknaden registreres i dette googleskjemaet innen 25. november kl. 23:59. Svar sendes ut innen 1. desember.

Søknaden skal inneholde:
– Navn og kort kunstner-bio + nettside/sosiale medier
– Dokumentasjon på 1-2 verk du ønsker å delta med.
– Pris, produksjonsår, størrelse, teknikk og tittel på arbeidene du søker med

Kriterier for å søke
Med profesjonelle kunstnere mener vi gjennomført grad på BA- eller MA-nivå, diplom fra norsk kunstutdanning, eller tilsvarende fra utlandet. For søkere uten kunstfaglig utdannelse vil kunstnerisk aktivitet være vurderingsgrunnlag, eventuelt medlemskap i kunstnerorganisasjon (som NBK, NKVN, BKFH o.l.).

Du kan søke med 2- eller 3-dimensjonelle verk, maksimalt 2 arbeider. Maks totalpris pr. verk er NOK 10.000 (inkl. kunstavgift).

Priser
Kunstneren bestemmer pris på egenhånd. For verk med pris over NOK 2000, må kunstavgift tilsvarende 5% av salgssummen beregnes og bakes inn i salgsprisen. Det er kunstnerens eget ansvar å påse at kunstavgift er medregnet i salgspris og at denne innbetales ved et eventuelt salg.

For å stimulere til salg via VIPPS, er det en fordel om flesteparten av verkene er priset til under 5.000, som er grensen for gebyrfrie transaksjoner i app.

Vi ønsker også rimeligere verk i prisklasser som treffer salgskategorier av typen «julegave» (NOK 400 –1500), samt å stimulere til førstegangskjøp eller impulskunstkjøp i prisklassen NOK 1500 – 6000.

Om FLOKK

Flokk er en helt ny organisasjon som jobber for økt synlighet og nedslagsfelt for kunst i Vestland, og utstillingen FLOKK MARKED på CM7 er vårt aller første formidlingsarrangement. Målet med utstillingen er å vise et mangfold av ulike uttrykk, teknikker og prisklasser, med lav terskel for salg.

Siden organisasjon fremdeles er helt i oppstartsfasen, har vi bestemt oss for å ikke ta provisjon ved salg. I stedet vil salg formidles direkte mellom kjøper og kunstners konto: Kunde vippser/overfører betaling, og vi avventer bekreftelse på innbetaling fra kunstner før verket markeres som solgt. Kunstner står selv ansvarlig for frakt til og fra våre lokaler i Christian Michelsens gate.

FLOKK and VISP invite all professional visual artists based in Bergen and the surrounding area to apply for participation in a sales exhibition in Christan Michelsens gate 7 in Bergen December 9th – 18th.

The application must be registered in this google form by November 25th at 23:59. Responses will be sent out by December 1st.

The application must contain:

– Name and short artist bio + website/social media
– Documentation of 1-2 works you wish to participate with.
– Price, production year, size, technique and title of the works you are applying with

Application criteria
By professional artists we mean completed degree at BA or MA level, diploma from Norwegian art education, or equivalent from abroad. For applicants without an artistic education, artistic activity will be the basis for assessment, or membership in an artist organization (such as NBK, NKVN, BKFH, etc.).
You can apply with 2- or 3-dimensional works, maximum 2 works. The maximum total price per work may not exceed NOK 10.000 (incl. art fee)

Prices
The artist decides the price point of the work. For works with a price above NOK 2000, art tax corresponding to 5% of the sales price must be calculated and included in the final sales price. It is the artist’s own responsibility to ensure that art tax is included in the sale price and that this is paid in the event of a sale.

To stimulate for sales via VIPPS, it is preferable that the majority of the works are priced at less than NOK 5.000, which is the limit for fee-free in-app transactions.

We also want to exhibit cheaper works in price ranges that hit sales categories such as «Christmas gift» (NOK 400 –1500), as well as to stimulate first-time purchases or impulse art purchases in the price range NOK 1500 – 6000.

About FLOKK

Flokk is a brand new organization that works for increased visibility and reach for art in Western Norway, and the exhibition FLOKK MARKED at CM7 is our very first event. The aim of the exhibition is to show a diversity of expressions, techniques and price ranges, with a low threshold for sale.

Since the organization is still in the start-up phase, we have decided to not take commissions on sales. Instead, sales will be mediated directly between the buyer and the artist’s account: The customer vipps/transfers payment, and we await confirmation of payment from the artist before the work is marked as sold. The artist is responsible for transporting works to and from our premises in Christian Michelsens gate.