Synnøve Vik om Bergen kommunes støtteordninger

Hei Synnøve, du er saksbehandler for visuell kunst i Bergen kommune, hvor lenge har du hatt stillingen og hvilken bakgrunn har du?
Hei! Jeg har vært ansatt i Bergen kommune siden september 2016, og har nå en stilling som spesialrådgiver i Fagavdeling for kunst og kulturutvikling, hvor jeg også er koordinator for team for kunst og kulturnæring. Vi er en del av Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling. Fagavdelingen er byrådets rådgiver og ansvarlig for å gjennomføre vedtatt kunst- og kulturpolitikk. Vi skriver politiske saker og planer og forvalter tilskudd til det profesjonelle kunstfeltet. Mine ansvarsområder er knyttet til de kunstneriske fagfeltene visuell-, tverrestetisk- og elektronisk kunst, og graffiti og gatekunst. Jeg er saksbehandler for tilskuddsordningene knyttet til mine fagfelt, og koordinerer også søknadsbehandlingen av etablerings- kultur- og arbeidsstipendene.

Jeg er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Bergen, har studert skapende kuratorpraksis ved tidligere Kunst- og designhøgskolen, og har også vært stipendiat ved UiB med et Ph.d.-prosjekt om forholdet mellom natur og teknologi i visuell kultur fra 1960-tallet til i dag, som er under ferdigstillelse. Jeg har jobbet mange år i kulturlivet, blant annet salg og formidling av kunsthåndverk, administrasjon og formidling i scenekunstfeltet, produksjon av utstillinger nasjonalt og internasjonalt i Norske Kunsthåndverkere, og som faglig leder og kurator ved Kunsthuset Kabuso. Og så har jeg hele tiden skrevet mye, både katalogtekster for kunstnere og ikke minst som kritiker i en årrekke, for tidsskrifter som Kunsthåndverk, Billedkunst og Kunstkritikk.

Kan du fortelle litt om selve saksbehandlingen for søknader til visuell kunst?
For å ta det formelle først: Bystyret i Bergen har gitt fagfullmakter på kulturområdet og ved tildeling av tilskudd til kulturbyråden. Helt spesifikt er det byråden som bevilger stipender og priser, mens kommunaldirektøren bevilger prosjektstøtte. Direktør for fagavdelingen kan bevilge inntil kr. 100 000 i tilskudd i enkeltsaker.

Som saksbehandler for prosjektstøtte visuell gjør jeg først en vurdering av habilitet, og dersom jeg er inhabil i forhold til søker eller en aktør i søknaden blir søknaden flyttet til en av mine kolleger. Deretter ser jeg på om søknaden oppfyller formelle krav, eksempelvis at alle obligatoriske vedlegg er sendt inn, og hvorvidt søknaden hører hjemme i den aktuelle tilskuddsordningen. Gjør den ikke det, kan søknaden bli avvist.

Neste steg er den faglige vurderingen, hvor jeg vurderer søknaden i henhold til vedtatte retningslinjer og kriterier, på bakgrunn av kunstfaglig skjønn og basert på prosjektets kvalitet, egenart, nyskaping og relevans. Jeg gjør også alltid en vurdering av søknadens kvalitet innenfor helheten av innkomne søknader i den gjeldende runden. Ofte diskuterer jeg prinsipielle spørsmål og også enkeltsaker med kolleger.

Så langt er saksgangen lik for alle de fagspesifikke prosjektstøtteordningene. For stipender og internasjonal prosjektstøtte er imidlertid saksgangen litt annerledes, her er den endelige innstillingen alltid basert på en felles enighet blant alle fagrådgiverne og på tvers av fagfelt. Når jeg har landet på en innstilling skriver jeg en fullmaktssak som beskriver runden og hvor det også fremkommer statistikk over tildelinger de senere år. Deretter sender jeg saken, sammen med mine skriftlige vurderinger av alle søknadene, til henholdsvis byråd, kommunaldirektør eller direktør, avhengig av hvem som har myndighet til å avgjøre den aktuelle bevilgningen. Når vedtaket er gjort får alle søkere tilsendt tilskuddsbrev eller avslagsbrev, og lister over tilslag blir offentliggjort på Bergen kommunes nettsider. Hele prosessen tar normalt 8-12 uker.

Tilskuddsportalen er jo stedet man oppsøker når man skal søke midler fra Bergen kommune. Er det noe nytt i Tilskuddsportalen for 2020?
Ja, vi er veldig glade for at alle tilskuddsordningene nå blir synlige i Tilskuddsportalen året rundt, og ikke kun én måned før søknadsfrist slik det hittil har vært. Det gir bedre forutsigbarhet for kunstnerne, som nå kan orientere seg i retningslinjer og kriterier i god tid før fristen, og bedre planlegge hvilke søknader de ønsker å sende inn gjennom året.

Hvilke tips vil du gi til søkerne, er det noe bestemt de bør tenke på i søknaden?
Les retningslinjer og kriterier nøye før du søker, og hvis du har spørsmål: Ta kontakt med saksbehandler! Bruk tid på prosjektbeskrivelsen, og prøv å formulere hvorfor det er viktig at det er akkurat du som får gjennomført akkurat dette prosjektet, og hvorfor nå.

Til slutt: Er det noe du synes søkerne bør være mer obs på, eventuelt noe søkerne kan bli bedre på?
Generelt vil jeg si at langt de fleste profesjonelle kunstnerne i Bergen leverer gode og gjennomarbeidede søknader om støtte til kunstnerisk interessante og nyskapende prosjekter. Det er derfor veldig kjekt å lese dem! Men rammene for tilskuddsordningen for visuell kunst er begrenset, det er et trangt nåløye for å få tilskudd, og mange gode søknader får dessverre avslag. Derfor vil jeg oppfordre de som får avslag til å ta kontakt for å få vite begrunnelsen, slik at man kan forbedre søknaden sin til neste frist. Kanskje mangler en formalitet som må på plass, eller kanskje har søknaden flere svakheter som trekker ned et ellers godt kunstnerisk prosjekt. Så ta kontakt, følg opp anbefalingene og søk igjen!