10. Resultatregnskap – Kostnader

I disse postene skal alle kostnadene tilknyttet virksomheten føres opp. Merk at for at en kostnad skal kunne føres opp, så må du ha et godkjent bilag. Det vil si kvittering eller faktura. For kontantkjøp over 1000 kr inkl. mva må dessuten kvitteringen inneholde navn på foretaket ditt skal den være gyldig (og dermed fradragsberettiget) etter regelverket. Alle inngående fakturaer må også være stilet til ditt foretak. Du kan altså dessverre ikke føre opp din samboers bredbåndregning.

Kostnadene summeres opp og fordeles på de forskjellige postene.

2.11 – Her føres alle kostnader til innkjøp av varer og materialer i løpet av året, som skal benyttes i produksjonen av kunstverk. Eksempler er råvarer som maling, rammer, lerreter med mer.

2.12 – Dersom du har ansatte skal du føre lønnskostnadene her. Utbetalinger til andre næringsdrivende (altså om du har hyret inn noen som sender faktura til deg), skal ikke tas med i denne posten. Her er det kun lønnskostnader som skal med.

2.13 – Har du hatt ansatte som har mottatt lønn, jf pkt 2.12, skal du også ha beregnet og betalt arbeidsgiveravgift på lønnsutbetalinger. Dette beløpet skal da føres her. Har du ikke hatt ansatte, hopp over dette feltet.

2.14 – Om du må leie inn noen for å bistå i kunstproduksjonen som konsulenter, eller til å stå modell, transportere kunsten, bistå med montering av selve kunstverket, eller lignende, skal utgiftene til honorar til disse føres her. Dersom de ikke er selvstendig næringsdrivende, men skal motta lønn skal imidlertid honoraret føres i pkt 2.12. Det må da også beregnes arbeidsgiveravgift som føres i pkt. 2.13.

2.15 – Kostnader som knytter seg til selve produksjonen av kunsten skal i denne rubrikken dersom det er utført av utenforstående tredjeparter. Det kan eksempelvis være kostnader knyttet til at du leier inn et firma for å trykke opp flere eksemplarer av et bilde, ber et rammefirma om å ramme inn kunstverket ditt, eller lignende.
Grensene for om noe skal føres i 2.14 eller 2.15 er relativt uklare, men som hovedregel er kostnadene som føres i 2.15 mer knyttet til etterarbeid/masseproduksjon, mens kostnadene i 2.14 har mer med produksjonen av selve kunstverket å gjøre.

2.16 – Her føres kostnader knyttet til dokumentasjon av det ferdige arbeidet. Dette kan være om du skal lage en portefølje av kunsten din eller behøver å dokumentere arbeidet av andre grunner, og hyrer inn en fotograf til å ta bilder av det ferdige arbeidet. Dersom du gjør dette selv, vil kostnader til film/fremkalling kunne føres her.
Merk at dersom du er kunstfotograf, så skal kostnader til film/fremkalling osv føres i post 2.11 som ordinære kostnader til varer/materialer.

2.17 – Med ”Andre fremmede tjenester” siktes det til tjenester som ikke direkte knytter seg til kunstproduksjonen, men som knytter seg mer til det administrative med næringsvirksomheten. Dette er tradisjonelt ekstern bistand fra advokater, revisorer eller regnskapsførere.

2.18 – Innkjøp av verktøy og annet utstyr som har varig verdi skal føres her, forutsatt at de har lavere innkjøpspris enn 15 000 kr. Har utstyret verdi over 15 000 kr skal det avskrives.
Avskrivning vil si at kostprisen for det innkjøpte utstyret vil kostnadsføres over flere år. Du får altså ikke fradrag for hele kostnaden i år 1, men må ta litt etter litt til fradrag i årene fremover.
Hvor mye som skal avskrives pr. år avhenger av hva som er innkjøpt. Verktøy avskrives med 20 % pr. år, mens kontormaskiner (eksempelvis en pc) avskrives med 30 % pr. år. Dette tilsvarer antatt verditap.
Om du har kjøpt inn et verktøy til 100 000 kr, vil det si at du får kostnadsføre 20 000 kr det første året (20 % av 100 000), 16 000 kr det andre året (20 % av 80 000), 12 800 kr det tredje året (20 % av 64 000) osv.

2.19– Dersom du har utgifter knyttet til å holde lokalene i samme stand som da du flyttet inn i dem kalles det vedlikeholdsutgifter og føres her. Eksempler er at du maler gulv og vegger for å dekke over malingssøl som har blitt påført gjennom næringsvirksomheten. Vedlikeholdsutgifter må avgrenses mot påkostningsutgifter. Påkostninger er ombyggingskostnader, nye installasjoner eller annet som gjør at lokalene er i bedre stand enn da du flyttet inn.

2.20 a– Leier du atelier eller arbeidslokale føres total leiesum her. Dersom du også bor i lokalene må du fylle ut feltene om delt bolig/atelier på side 1, som nevnt over på første side, fordele leiekostnaden på henholdsvis boligdelen og atelierdelen, og fylle ut leiekostnaden for atelieret i pkt 2.20 a.

2.20 b – Kostnader du har hatt til lys og varme i ditt atelier føres her.

2.20 c – Har du atelier i egen bolig kan du føre opp kostnadene beregnet på atelierdelen her.

2.21 – Kostnader til frakt av ferdige arbeider/verk skal føres inn her. Det kan eksempelvis være frakt til og fra utstillinger, eller sending til kjøpere. Merk at kjøring med egen privatbil ikke skal føres her, men føres i pkt 2.65. Generelle portoutgifter, altså ikke frakt av kunstverk, men for eksempel søknader og andre brev føres i pkt 2.28.

2.22 – Dersom du må betale eksempelvis et galleri for å få stille ut der, eller må løse medlemskontingent i en bestemt organisasjon for å få stille ut, vil slike kostnader kunne kostnadsføres i denne posten.

2.23 – Her fører du andre kostnader som kan knyttes til utstillinger og visninger. Eksempler kan være lamper som kjøpes inn for lyssetting, kostnader til emballasje som benyttes for å frakte varene til utstillingslokalene, spiker til å henge opp bilder med mer, utgifter til mat og drikke ved vernissasjer med mer.

2.24 – Reiseutgifter som kan knyttes direkte opp mot arbeidet som utføres i næringsvirksomheten føres her i sin helhet. Eksempler på dette er reiser hvor man for eksempel drar til utlandet for å male spesifikke motiver, eller ta bilder og lage skisser til senere bruk. Reiser i forbindelse med utstillinger og visninger føres også her i sin helhet. De har direkte tilknytning til ervervsvirksomheten.

Reisekostnader i forbindelse med kurs og studiereiser må vurderes konkret. Er poenget at du skulle lære noe nytt (videreutdannelse) er kostnadene ikke fradragsberettiget. Er poenget med reisen at du skal holde deg à jour med utviklingen innen ditt fag, er det antatt at reisen er fradragsberettiget. Her må du være forberedt på å kunne argumentere på hvorfor nettopp din reise er nødvendig for å holde deg à jour med utviklingen innen ditt fag.

Reisekostnadene må være dokumenterte med reiseregninger hvor reisemål, reisens formål, og reisens lengde fremgår. På reiseregningen må kvitteringer og andre bilag legges ved.

Dersom det er betydelige reisekostnader som føres opp, kan det være smart å skrive en forklaring til dette i feltet for spesifikasjon av 2.24.

2.25 – Kontingenter til yrkes og næringsorganisasjoner føres her. Inntil kr. 3660 pr år er fradragsberettiget.

2.26 – Kostnader til litteratur er fradragsberettiget i samme utstrekning som reisekostnader for å holde seg à jour med yrket. Faglitteratur er derfor fradragsberettiget og føres i denne posten. Her må det selvsagt også dokumenteres med kvitteringer.

2.27 – Her skal det føres kostnader til elektronisk kommunikasjon, det vil si telefon og bredbånd som overstiger kr. 4.392,-.

2.28 – Her fører du alle utgifter til porto, annonser, kontorrekvisita (penner, skriverblekk, papir, permer etc) og forsikringer knyttet til kunstnervirksomheten. Det betyr at livsforsikringer, bilforsikring osv skal holdes utenfor. Det som skal fradragsføres her er kostnader til forsikringer som forsikrer kunstverk, utstyr og næringslokalene.

2.29 – Har du noe som avskrives (anskaffelser med kostpris over 15 000 kr med antatt varig verdi over 3 år) så skal årets avskrivingsbeløp føres her. Her kan det anbefales å ta kontakt med regnskapsfører eller revisor for å være sikker på å få det korrekt. For å komme frem til summen som skal føres her benyttes skjema over Eiendeler og gjeld i næring, fra næringsoppgavens nest siste side, pkt 3.01-3.04. I tillegg skal skjema RF-1084 Avskrivninger fylles ut og legges ved næringsoppgaven.

2.30 – Benyttes privatbil i næring (maks 6000 km pr. år) gis det fradrag pr. kjørte kilometer i næring etter satser fastsatt årlig. For 2016 er satsen 3,80 kr pr. kilomenter. Dette beløpet føres da ikke her, men i post 2.65. Det anbefales da at det føres kjørebok som kan legges frem som dokumentasjon dersom Skattemyndighetene etterspør det.
I denne posten skal det kun føres kostnader til yrkesbil, det vil si bil som utelukkende benyttes i næring. Benyttes bilen til både privat og yrkeskjøring, skal det fastsettes en privat fordel etter spesielle regler som tar hensyn til kjørelengde, bilens alder og bilens listepris. Vi anbefaler at det tas kontakt med regnskapsfører eller revisor ved slike tilfeller.

2.31 – Har du driftskostnader som ikke passer inn i overstående poster kan disse føres her. Det bør legges ved en forklaring på hva disse kostnadene er.

2.40– Her summeres fradragene opp. Igjen – Altinn fikser det!

2.50 – Inntekter minus utgifter er lik driftsresultatet før kapitalinntekter og andre korreksjonsposter.