12. Eiendeler og gjeld i næring

På denne siden føres avskrivningsverdiene for anskaffelser som har en antatt varighet på over 3 år og en anskaffelseskost på over 15.000 kr. Som vi har nevnt tidligere i guiden er dette en metode som anvendes for å fordele kostnaden ved et innkjøp over flere år. Feltene 3.01 til 3.03 er for innkjøp som har blitt gjort tidligere år og som fortsatt skal avskrives. Dersom du har avskrivninger fra tidligere år må du hente frem fjorårets selvangivelse og se gjenstående beløp der.

3.01 – 3.03 – I felt for Årets saldoavskrivninger føres det inn årets avskrivningsbeløp. Eksempelvis om gjenstående saldobeløp er 100 000 i saldogruppe a som avskrives med 30 % pr. år, skal det føres inn 30 000 i post I. Tilsvarende gjøres i de andre saldogruppene.

I felt for Nedskrevet verdi pr. 31.12 (II) føres det i overnevnte eksempel 70.000 ettersom det er det som står igjen for nedskriving pr. 31.12.