8. Tilleggsopplysninger

Dersom atelier og privatbolig er i samme hus skal det føres inn tilleggsopplysninger om arealfordeling mellom boligdel og atelierdel og slikt her her. Dette kommer tilbake senere i skjemaet også. Dersom du ikke har atelier i samme lokaler som du bor, kan du hoppe over disse feltene, eksempelvis om du leier atelier i et annet lokale.

Har du atelier og bolig i samme hus skal du her gjøre en fordeling mellom hva leiesummen er på hver enkelt av de (dersom du leier) eller ligningsverdi på hver av de (dersom du eier). Normalt er det best å fordele etter areal.

Denne siden på skjemaet kan også benyttes til å gi Skattemyndighetene andre opplysninger de kan ha bruk for ved arbeidet med din ligning. Det kan være forklaringer til noen av de senere postene, eller for eksempel hvordan du har beregnet fordelingen mellom atelier og bolig.

”Samla husleige, straum o.a” – Her fyller du inn de totale kostnadene du har knyttet til bolig/atelier. Kostnader som kan tas inn er husleie, strømkostnader, kommunale avgifter, forsikringer osv. [mer?]

”Leieverdi boligdel” – Eier du egen bolig fyller du inn ligningsverdien på boligdelen her. Leier du bolig fyller du inn antatt leieverdi av boligdelen. Normalt benyttes arealprinsippet her, altså at du deler husleien eller ligningsverdien på antall kvadratmeter som utgjør boligdelen.

”Leieverdi atelier/næringsdel” – Eier du egen bolig fyller du inn ligningsverdien på atelierdelen her. Leier du bolig fyller du inn antatt leieverdi av atelierdelen. Normalt benyttes arealprinsippet her, altså at du deler husleien eller ligningsverdien på antall kvadratmeter som utgjør atelierdel av boligen.

”Areal boligdel” – Her fyller du inn antall kvadratmeter som benyttes til bolig.

”Areal næringsdel” – Her fyller du inn antall kvadratmeter som benyttes til atelier.

”Inneholder de regnskapsførte utgifter også utgifter tilknyttet lønnsinntekt som er ført direkte i selvangivelsen?” – Dersom du er ansatt og mottar lønn fra en arbeidsgiver, så dekkes utgifter til dette arbeidsforholdet normalt av minstefradraget. Dersom du har hatt utgifter til for eksempel innkjøp av materialer eller utstyr som du har nyttiggjort deg av i dette ansettelsesforholdet også, så skal det svares ”ja” her. Et eksempel på dette kan være at du har kjøpt inn kjeledresser som du skal benytte når du maler i kunstnervirksomheten din. Dersom du da i tillegg er ansatt i et snekkerfirma for å spe på inntekten, og bruker kjeledressene når du arbeider med ordinært arbeid der og mottar lønn, så skal du svare ja på spørsmålet her. Kjeledressene er regnskapsført som en kostnad, men også benyttet til å erverve ordinær lønnsinntekt.

”Oppgi hvilke utgifter” – Dersom ja i overstående punkt oppgir du her hvilke utgifter det gjelder.

”Andre tilleggsopplysninger” – Har du andre opplysninger, eller behøver å forklare ytterligere det du har ført inn i punktene over er dette feltet til den bruk.