9. Resultatregnskap – Inntekter

Her skal det føres inntekter, altså hovedsakelig hendelser hvor det kommer penger inn på konto eller kontanter i pengekassen. Men – også byttehandler eller hvor du gir bort kunstverk skal føres som inntekt her. Inntekter som er unntatt skatteplikt, eller ikke er næringsvirksomhet skal ikke tas med. Slike inntekter er Statens Garantiinntekt, Statens Arbeidsstipend, og ikke minst ordinær lønnsinntekt hvor du er ansatt og mottar lønn. Også andre stipender kan være skattefrie og skal føres direkte i selvangivelsen. Ta kontakt med den som deler ut det aktuelle stipendet ved tvil.

Som hovedregel skal du her føre det du har sendt faktura for, mottatt kontanter for ved ordinært salg eller gitt bort.

Alle inntekter utenom de som er unntatt over skal føres opp, og sorteres på de ulike postene 2.01-2.10.

”2.01 Salg fra atelier” – Her skal alle salg du har gjort privat føres. Privat salg vil si salg fra atelieret ditt, fra nettsiden din, via telefon eller lignende. Bytter du kunstverk med noen, skal du inntektsføre antatt salgsverdi for det du bytter bort. Det samme gjelder om du gir bort dine egne kunstverk i gave. Selv om du ikke mottar noen penger eller annet tilbake, så må du inntektsføre verdien som et salg. Dette er på grunn av at du får fradrag for produksjonskostnadene du har hatt til kunstverket.

”2.02 Salg fra utstillinger, kommisjonssalg o.l” – Gjennom året deltar kunstnere ofte på utstillinger hos andre, det kan være gallerier, caféer, utstillinger, markeder eller lignende. Selger du noe på slike tilstelninger, skal inntekten inn i dette feltet. Det samme gjelder om du selger varene dine via en mellommann, såkalt kommisjonssalg. Et eksempel på dette kan være at du får en butikk til å selge varene dine for deg.

”2.03 Andre Salgsinntekter” – Som ”Andre Salgsinntekter” regnes salg av utstyr og materialer som ikke er kunst. Selges utstyr som har så høy kostpris at det kan avskrives (over 15.000 kr), så kan salgsinntekten av denne fordeles over flere år gjennom saldoavskriving. Vi anbefaler at dersom dette er aktuelt, så innhenter du rådgivning fra en regnskapsfører eller revisor. Også andre salgsinntekter som ikke passer inn i 2.01 eller 2.02 kan føres her.

”2.04 Utstillingsvederlag” – Får du et vederlag/honorar for å stille ut i et galleri som ikke er tilknyttet salg av kunst, skal dette føres her. Slike honorarer mottatt i inntektsåret kan også føres opp i pkt. 4.7 senere i skjemaet (det er frivillig).

”2.05 Stipend, priser, reisetilskudd, konkurransepremier” – I denne posten inntektsføres stipender, priser, reisetilskudd, premier og lignende, som ikkeer unntatt skatteplikt som nevnt innledningsvis. Dersom du er i tvil om et stipend eller en pris er skattepliktig eller ei, ta kontakt med den som deler ut midlene. Noen priser skal nemlig føres direkte i selvangivelsen, og ikke i næringsoppgaven.

Dersom du har mottatt et tilskudd/stipend etc som er gitt for å dekke kostnader eller prosjekter som har en varighet lengre enn ut året, så oppgir du i denne posten den delen av tildelingen som knytter seg til dette året. Det resterende beløpet gir du opplysninger om i feltet for Tilleggsopplysninger som vi kommer til senere. Husk på at du da må ta med dette beløpet i neste års selvangivelse.

”2.06 – Inntekter fra kunstneriske oppdrag og konsulentvirksomhet” – Her føres inntekter som stammer fra konsulentoppdrag eller andre kunstneriske oppdrag. Det kan eksempelvis være at du blir hyret inn for å dekorere en vegg for en bedrift, eller at de ber deg om å kjøpe inn kunst for å utsmykke inngangspartiet. Det kan også være at du bistår en annen kunstner med å assistere eller på annen måte bidra til vedkommendes arbeid, uten at du opparbeider deg rettigheter til kunstverket som lages. Det kan også være at du holder kurs for å lære andre ditt håndverk. Merk at dersom du blir hyret inn av andre, så kan det være de betaler ut ditt honorar som lønn. Da skal honoraret ikke inn her. Dette merker du først og fremst ved at du leverer skattekort til oppdragsgiver og blir trukket forskuddsskatt av avtalt honorar. Oppdragsgiver har da dessuten plikt til å innrapportere lønnen du har fått utbetalt slik at den skal dukke opp i selvangivelsen din automatisk. Du må imidlertid passe på at den faktisk har kommet med.

2.07 – Her skal inntekter som ikke passer inn i 2.06 inn. Det kan være eksempelvis bidrag for å delta i konkurranser eller lignende.

2.08 – Dersom du har andre inntekter som ikke passer inn i noen av rutene over, kan du fylle inn disse her. Det kan feks være inntekten fra den ene artikkelen du skrev i avisen, eller DJ-jobben du gjorde på julebordet til naboens selskap. Som nevnt innledningsvis bør du være OBS på at dersom du har andre inntekter i så stor grad at det kan regnes som annen næringsinntekt, så skal du ikke levere næringsoppgave for billedkunstnere, men levere den ordinære næringsoppgaven (RF-1175)

2.10 –Her summeres alle inntekter opp. Dette skjer automatisk av Altinn!