Skattemeldingen

NB: Det er kommet ny skattemelding fra og med 2022, vennligst se denne veiledningen for mer informasjon.

VISP har laget en steg for steg-guide for deg som skal levere Næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242).

Denne guiden omfatter nå i første omgang skjemaet RF-1242, men husk at når du er ferdig med dette skjemaet, så må du også legge ved skjemaet RF-1224 “Personinntekt fra enkeltpersonforetak”.

Det første spørsmålet du må stille deg før du begynner er om du skal levere denne næringsoppgaven som er spesialtilpasset kunstnere (RF-1242), eller om du skal levere den ordinære næringsoppgaven (RF-1175). Et siste alternativ er at du kan være fritatt for å levere næringsoppgave. Se mer om dette på side 4 i denne guiden.

Det som avgjør hvilken næringsoppgave du skal levere er selvsagt hvilken næring du driver. Merk her at det ikke har betydning om du er lønnsmottaker hos noen andre. Denne vurderingen som nå skal gjøres går kun på den virksomheten du fakturerer for fra ditt foretak.

I forskriften til Næringsoppgave for Billedkunstnere står det følgende:
”Denne forskrift gjelder for personer som driver næringsvirksomhet med produksjon av kunstverk (…) og som ikke driver annen næringsvirksomhet.

Dersom kunstneren også driver annen næringsvirksomhet (…) gjelder regnskapslovens regler for kunstnervirksomheten, og ikke bestemmelsene i denne forskrift.”

Dette betyr kort sagt at dersom du i din næringsvirksomhet utelukkende driver med produksjon av kunstverk, så skal du levere Næringsoppgave for billedkunstnere. Dersom du har en kombinert næringsvirksomhet, hvor kunstproduksjon kun er en del av det du gjør, så kan du i utgangspunktet ikke benytte denne næringsoppgaven, men er henvist til overnevnte RF-1175.

Problemstillingene oppstår selvsagt i grensetilfellene. Har du i ditt foretak for eksempel hatt 150 000 kr i inntekt fra kunstproduksjon, men i løpet av året gjorde en skribentjobb for en avis som du fakturerte 2000 kr for, så er nok ikke skribentjobben i seg selv å regne for næringsvirksomhet, og du kan nok likevel få levere Næringsoppgave for billedkunstnere. Hadde du i løpet av året 20 000 kr fra skribentjobben, så er du nok mer i grenseland. Dersom du er i tvil her anbefaler vi rett og slett at du ringer Skatteetatens opplysningstelefon på tlf 800 80 000 og spør dem om hva du skal gjøre.

Hovedregelen er at alt som kommer inn i næringen din skal beskattes. Det vil si alle prosjektmidler, stipender og salgsinntekter. Unntaket er dersom du får en spesiell ærespris. Det er få av disse på vårt felt, så ta alltid en dobbeltsjekk av eventuelle påstander om at en pris eller et stipend skal være skattefritt! At noe er trekkfritt er ikke det samme som at det er skattefritt. Trekkfritt betyr at ingen har trukket skatt for deg, og at du må gjøre det selv.

Som billedkunstner skatter du etter kontantprinsippet. Kontantprinsippet betyr at en inntekt eller en utgift skal føres i regnskapet når pengene kommer inn eller går ut av konto/lommebok. Hovedprinsippet for næringsdrivende er realisasjonsprinsippet, men dersom kunstnere skulle følge dette ville man ikke kunne skrive av utgifter for verk som ikke er i omløp (solgt) innen 31.desember hvert år. Fordelen med kontantprinsippet er at varelageret står i 0,- og at kostnadene kan trekkes fra. Baksiden er at inntekt som regel ikke kan flyttes til neste år. I de tilfellene man har mottatt for eksempel prosjektstøtte til et prosjekt som ikke finner sted/har kostnader før året etterpå, kan man be om å få flyttet inntekten. Merk at den inntekten/støtten man ønsker å flytte da må være øremerket! Dersom du skal anmode om å flytte inntekten må du opplyse om dette i selvangivelsens punkt 5.0 i næringsoppgaven for billedkunstnere, og legge ved skann av tilsagnsbrev. Skriv at inntekten bes innberettes året etterpå og at mer dokumentasjon evt. kan fremlegges. Du er selv ansvarlig for å føre inntekten i følgende år, som du har opplyst.

Dersom du det siste av 3 år har vesentlig høyere inntekt enn de 2 foregående år, kan du ifølge Skattelovens § 14-80 anmode om å få den samlede personinntekten for disse tre årene fordelt med like store beløp hvert år. For at dette skal være tilfellet, forutsettes det at du det siste av de 3 årene er oppe på toppskattnivå, da dette er den eneste progressive skatten og følgelig gir bestemmelsen en effekt.

I det følgende vil vi forsøke å guide deg gjennom Næringsoppgaven for billedkunstnere steg for steg. For at du skal kunne få nytte av dette anbefaler vi at du på forhånd sorterer alle bilagene dine (kvitteringer og fakturaer), merker de med hva de gjelder, og arkiverer de i en perm. Du må også ta frem alle fakturaene du har sendt i løpet av året, slik at du har kontroll på inntektssiden. Litt senere i guiden skal vi fordele kostnadene og inntektene på ulike poster i skjemaet, så det er smart å ha et regneark tilgjengelig, for eksempel Excel, og så passe på at totalsummene hele veien stemmer, selv om du splitter beløpene opp i flere mindre beløp.

Du bør også finne frem alle lønns- og trekkoppgaver du har mottatt fra eventuelle arbeidsgivere, årsoppgaver fra bank, Lånekassen, forsikringsselskaper, borettslag med mer. Disse bruker du for å dobbelsjekke at de forhåndsutfylte beløpene i din selvangivelse stemmer.
Skulle du ha behov for hjelp på et eller annet sted i guiden kan du sende oss en e-post, så formidler vi ditt spørsmål til regnskapskontoret Frekhaug Regnskap som vil svare så raskt de kan.
Selvangivelseveiledningen er produsert med støtte av Bergen kommune, Norske Kunsthåndverkere og Bildende kunstneres forening Hordaland.